Leveringsvoorwaarden

 

Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en

onderhoudsvoorwaarden van Alaska Bedrijfskoeling Services: gedeponeerd bij het handelregister te Rotterdam en altijd bijgesloten bij elke offerte of order bevestiging:

 

ARTIKEL 1  DEFINITIES:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Leverancier: de ondernemer op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling,

die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten,

te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals

montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen

deze ondernemer die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst.

– Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.

– Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming

van werk, inspectie of onderhoud.

– Reparatie: het herstel van een zaak.

– Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document

of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen

overeengekomen technische wijze.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst

tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van

toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/

of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen

algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

2.2 De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifi eke regeling en

gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid

tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II

t/m IV prevaleren de laatste.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDING :

3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en

gedurende normale werkuren.

 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST:

4.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst

gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst

van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen

is.

4.2 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt

ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit,

als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft

de bepalingen omtrent betaling en garantie.

4.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al

dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de

overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk

vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door

hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde

werkzaamheden wordt gepresteerd.

4.4 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging

van leverancier bindend.

4.5 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn

gespecifi ceerd.

4.6 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d.

vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk

zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door

verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.

4.7 Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst

van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de

intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden.

Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door

tussenkomst van leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en

alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht

om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde

werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op

eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voorzover hij de beschikking

daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreff ende

overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer

aan leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen,

die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.

4.8 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele

eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke leverancier

verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek

direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat

deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter

inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 5 PRIJZEN :

5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden

exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten,

en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn”

volgens Incoterms geldend op het moment van het uitbrengen van de off erte

c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval

van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij

anders is overeengekomen.

5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der

kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge

voorzienbare omstandigheden – is leverancier gerechtigd de overeengekomen

prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende

3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens

voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.

5.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem

verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in

rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk

zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige

toepassing.

5.4 Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking

gestelde grondstoffen, halff abrikaten, modellen, gereedschappen en andere

zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als

voorschot ten laste van afnemer.

 

ARTIKEL 6 BETALING :

6.1 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is

overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.

6.2 De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer

verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen.

Bij bedragen boven € 2500,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen,

als volgt:

•  65% bij opdracht;

•  35 % bij aflevering;

6.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door de

leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

6.4 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten,

tenzij anders wordt overeengekomen.

6.5 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim

te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer

over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te

brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende

wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd

de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om

buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende,

buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.

6.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke

en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken

eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij

telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD :

7.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer

afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten,

voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van

de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden

werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd

totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en

kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom

voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen

wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen

jegens leverancier.

7.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan,

mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop

verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan

en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra leverancier te

kennen geeft dit te wensen afnemer medewerking verlenen aan de vestiging

van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van

vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier

dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.

7.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken

met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier

te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden

eigendom tegen brand-, ontploffi ngs- en waterschade alsmede tegen diefstal

te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de

eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars

van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra

leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden

verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid

van de vorderingen van leverancier op afnemer.

7.5 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens

leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij

in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming

zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval

hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de

terugneming gevallen kosten.

7.6 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken

in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden

te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht

van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het

bepaalde in dit artikel.

7.7 Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op

afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt

niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde

vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te

verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere

zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID :

8.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de

afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien

de leverancier niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend

uit de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen

is nagekomen, kan afnemer in een schriftelijke mededeling een

laatste passende termijn stellen voor de nakoming door de leverancier van

deze verplichtingen. Indien de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn

verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening en risico van de leverancier,

de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een

derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door

afnemer of door een derde worden uitgevoerd, is leverancier door vergoeding

van de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid

voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten

hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs

zullen bedragen.

8.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd:

a) heeft de afnemer recht op een korting op de voor het geleverde product

overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het

product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de

voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

b) kan de afnemer, indien het gebrek zo ernstig is dat het afnemer in belangrijke

mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke

mededeling aan leverancier de overeenkomst ontbinden. Afnemer heeft dan

recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een

vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15

procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

8.3 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende

medewerkers van leverancier, alsmede behoudens het bepaalde in art.

13.6 en in lid 1 en 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van leverancier,

zoals voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering

zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering,

bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid

jegens derden, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig

handelen of nalaten van (medewerkers van) leverancier, uitgesloten.

8.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere

rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte

gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies

door welke oorzaak ook, van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen

en, halffabrikaten, modellen, gereed-schappen en andere zaken.

8.5 Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de

montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor

risico van afnemer.

8.6 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige

gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid

van de bodem en is verplicht aan leverancier de schade te vergoeden, die hij

tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de

gesteldheid van de bodem mocht lijden.

8.7 Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te

stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade

waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de

verhouding met afnemer is uitgesloten.

8.8 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden

leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door

leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT :

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil

van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het

tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds

begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking,

werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in

het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

 

ARTIKEL 10 ONTBINDING :

10.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting

hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting

tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties) surséance

van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van

het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te

zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of

gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding

of garantie gehouden zal zijn.

10.2 Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of

door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De

schade wordt gefi xeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het)

nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd

het recht van leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de

tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.

10.3 In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van

de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al

hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden.

Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de

schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

10.4 In geval van opschorting, is leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de

overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen

en gefabriceerde grondstoff en, materialen, onderdelen en andere zaken voor

rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding is de

vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat leverancier

in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging

voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft leverancier

recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding

gehouden.

 

ARTIKEL 11 GESCHILLEN :

11.1 Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming

of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen

zowel door leverancier als door afnemer aanhangig worden gemaakt bij De

Geschillencommissie Koude en Klimaat, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,

2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl)

11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien afnemer zijn klacht eerst bij leverancier heeft ingediend. Leidt de

klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in

een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie

aanhangig worden gemaakt.

11.3 Wanneer afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is

leverancier aan deze keuze gebonden. Indien leverancier een geschil aanhangig

wil maken, moet hij afnemer schriftelijk of in een andere passende vorm

vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.

Leverancier is bij uitblijven van instemming van afnemer binnen voornoemde

vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

11.4 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen

van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie

wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van

een geschil is een vergoeding verschuldigd.

11.5 Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie

is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

11.6 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of

gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 12 ALGEMEEN :

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene

voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw te

onderhandelen omtrent het nietige beding.

 

 Nadere, bijzondere

bepalingen aangaande leveringen in

het kader van koopovereenkomsten

 

ARTIKEL 13 LEVERING en LEVERTIJDEN :

13.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

• de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;

• de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem

van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden,

gegevens, vergunningen e.d.;

• de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens

door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen

uit de koopovereenkomst;

• de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst

vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

13.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht

of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd

met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden

of van de opschorting verlengd.

13.3 Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat tengevolge

van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking

tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens

minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

13.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het,

indien keuring in het bedrijf van leverancier overeengekomen is, voor keuring

en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien

overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.

13.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de

uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten

schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde

werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig

bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover

nodig verlengd.

13.6 Overschrijding van de levertijd geeft leverancier geen recht op gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding

meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van leverancier meer dan

16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de

overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan leverancier ontbinden

en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het

product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door

hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het

geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij afnemer gebruik maakt van

zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd

– door welke oorzaak ook – afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke

machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering

van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 14 RISICO IN VERBAND MET LEVERING

14.1 Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn

de producten voor rekening en risico van leverancier. Na de levering zijn de

producten voor rekening en risico van afnemer.

14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen

door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid

bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder

dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de

verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende

verpakking en verpakkingsafval.

14.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering

op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van

afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven,

vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor

rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn.

 

ARTIKEL 15 GARANTIE :

15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de

deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks

voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art.

13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met

betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming

van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van

totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling

gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de

desbetreff ende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden

aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de

afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de

gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander

te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie,

zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.

15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen

van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen

Nederland.

15.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij

acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen

14 dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij leverancier te reclameren,

wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid

van leverancier tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de

acceptatie elke vordering van de afnemer terzake van een tekortkoming in de

prestatie van leverancier uitsluiten.

15.4 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer

aan leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend

schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn

zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid

in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik

van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten

op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit

dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal

worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere

reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten

van zaken, voor rekening van afnemer zijn.

15.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede

het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/

of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie

daarvan.

15.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de

beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten

van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen

die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel

of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling

van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen

of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien

van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor

andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is

gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en

respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.

15.7 Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een

en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende

onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen

werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of

vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor

het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.

15.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk

worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom

van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd.

Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer

niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te

zenden.

15.9 Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd

heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door

de leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven.

15.10 Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten

te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit

hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen,

dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen

worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – ingeval

redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard

zijn – leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke

door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van

producten, zal vergoeden.

15.11 Het beweerdelijk niet-nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde

garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor

hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten

overeenkomst mochten voortvloeien.

15.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien

afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,

welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier

gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

. Nadere, bijzondere

Bepalingen aangaande montage en installatie

 

ARTIKEL 16 LEVERING EN LEVERTIJD :

16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de

opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden

noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst

vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient

te worden voldaan.

16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de

uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten

schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde

werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig

bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover

nodig verlengd.

16.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier

van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling

vereist.

16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder

rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter

uitvoering van de overeenkomst.

16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd

bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan

de zijde van leverancier ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer

aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te

vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten

of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter

beoordeling door leverancier – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats

van bestemming zijn opgesteld.

16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen

plaats van bestemming voor risico van afnemer.

16.8 Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol

ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed

zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).

 

ARTIKEL 17 KEURING EN BEPROEVING :

17.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier

gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer

zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen,

hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting,

alles voor zijn rekening en risico.

17.2 Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer

naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie

door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.

17.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.

17.4 De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang

van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer

niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is

gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn

goedgekeurd.

 

ARTIKEL 18 MONTAGE EN INSTALLATIE :

18.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige

uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk

zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste

werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover

de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of

vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen

rekening en risico dat:

a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is

aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten

gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk

acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer

heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst

en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier

aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde

transport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere

zaken aanwezig zijn;

f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en

bedrijfsmaterialen(brandstoffen en , olieen en vetten,poets en ander klein materiaal

gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting

enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale

meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking

van leverancier staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en

worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden

gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de

toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste

plaats aanwezig zijn.

18.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden

niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

 

ARTIKEL 19 GARANTIE :

19.1 Terzake van door leverancier uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden

of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen

garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen

werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de

werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting

van de leverancier om in geval van ondeugedelijkheid de betreffende werkzaamheden ,

voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die

uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten,

reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor

rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet

op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen

binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven

garantieverplichtingen.

19.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of

meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:

• de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet

onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier meegedeeld;

• de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;

• door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;

• afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te

komen;

• de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn

niet opgevolgd.

19.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich

daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens

verzoek worden geretourneerd.

19.5 Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij

gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties

 

ARTIKEL 20 DEFINITIES :

In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende

betekenis:

– Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het

verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.

– Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig

de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening, zoals

het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming

van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten

van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonodig het

opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).

correctief onderhoud:het ofheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties

aan zaken.

 

ARTIKEL 21 PREVENTIEF ONDERHOUD:

21.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder

normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met

uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

21.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer

schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing

van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde

tarieven leiden.

21.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het

zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e)

meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van

de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).

21.4 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels

overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van

onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

 

ARTIKEL 22 De Verordening

De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen

op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld,waarna laatstgenoemde

leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreff ende controle

overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.

 

ARTIKEL 23 KOUDEMIDDELEN:

Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, waordt daarvan aantekening

in het logboek van de betreff ende installatie gedaan. De in het kader

van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat

aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen

aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke

bepalingen te houden.

 

ARTIKEL 24 CORRECTIEF ONDERHOUD :

24.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het

onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren

na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering

van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een

storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de

normale werktijd worden uitgevoerd.

24.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van

overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 25 VRIJE TOEGANG :

25.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang

te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en

onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer

niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen

werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van

afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.

25.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen

beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter

beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid

welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan

afnemer in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 26 UITSLUITINGEN

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden

in verband met:

a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere

doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.

b. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door

vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende

functioneren van de installatie(s).

c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.

d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.

e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door

derden.

f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die

gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaam-heden.

g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door

invloeden van buitenaf.

h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling

van leverancier – of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of

wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

 

ARTIKEL 27 BETALING EN NAKOMING:

27.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld

opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de

eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

27.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te

zijn geschied.

27.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn

verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het

onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft

opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden

en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.

27.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht

door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van

artikel 6 van de Regeling.

 

ARTIKEL28 GARANTIE

Terzake van door leverancier uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds-

en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen,

alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de

opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat

de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van

de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreff ende werkzaamheden,

voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze

verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten

alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met

reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde

werkzaamheden.

ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS-,

INSTALLATIE-, REPARATIE- EN ONDERHOUDS VOORWAARDEN   PED (richtlijn drukapparatuur) 97/23/EG Drukapparatuur/veiligheid